ปากเกร็ดรับทำบัญชี เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตราฐานบัญชีที่รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยนักบัญชีมืออาชีพ และนักตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  รวมทั้งรับบริการงานด้านจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยทีมงานมืออาชีพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในราคาที่ยุติธรรม เต็มใจให้คำปรึกษาพร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ สำหรับธุรกิจการหลากหลายประเภท

การจัดทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

การประกอบธุรกิจในสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างสูง   ดังนั้นในการจัดทำบัญชีทำให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินการของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ทราบว่ามีรายรับ ต้นทุน รายจ่าย และมีผลกำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด หรือกระทั่ง มีรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็น สามารถตัดทอนออกไปได้ โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวผ่านรายงานทางบัญชีซึ่งรายงานดังกล่าวสามารถสะท้อนผลประกอบการ  อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจต่อไปในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุจุดประสงค์หรือเป้าหมายของกิจการ รวมทั้งให้ทราบถึง สถานการณ์ทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนสามารถใช้รายงานดังกล่าวเพื่อควบคุมความโปร่งใสในการบริหารงานและ สามารถอ้างอิงการดำเนินการทางด้านการเงินกับหน่วยงานทางราชการ หน่วยงานทางธุรกิจการเงินด้วย

เพิ่มเติม

ทำไมจึงต้องมีการจัดทำบัญชี

เนื่องจาก พ.ร.บ. การบัญชีปี 2543 กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลา 5 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และรวมทั้ง ประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากรกำหนดให้ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม จะส่งผลให้ระวางโทษปรับตามที่กฏหมายบรรญัติ.

เพิ่มเติม

พร้อมให้บริการสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจที่เพิ่งต้น หรือธุรกิจขนาดกลาง

บริการด้านบัญชี สำหรับรายเดือนบริการด้านบัญชี สำหรับรายปีงานด้านจดทะเบียน
1. พร้อมไปรับเอกสารถึงสถานประกอบการ จัดทำและดำเนินการปิดงบการเงินตามรอบระยะบัญชีของกิจการ
พร้อมจัดส่งให้ผู้ประกอบการเพื่อให้ได้ทราบผลประกอบการรายปี
จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
2. พร้อมให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและการจัดทำเอกสารเบื้องต้นตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจดทะเบียนแก้ไขรายละเอียด่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. พร้อมจัดทำ บันทักบัญชี บันทึกสมุดรายวัน
และบัญชีแยกประเภท รวมทั้ง ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบกำไรขาดทุน
งบแสดงฐานะการเงิน พร้อมส่งให้ผู้ประกอบการเป็นรายเดือน
ดำเนินการจัดส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ต่อกรมสรรพากรบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. จัดทำและจัดส่ง ภาษีรายเดือนทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
ดำเนินการจัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช3)ขึ้นทะเบียนประกันสังคมทุกประเภท
5. บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน
พร้อมจัดทำและจัดบัญชี (ภ.ง.ด. 1)
บริการจัดทำและจัดส่ง ภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด. 1ก)-
6. บริการจัดทำและจัดส่ง เงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
เบิกเงินทดแทนในทุกกรณี
บริการจัดทำและจัดส่งยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี ภ.ง.ด. 94
และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภ.ง.ด.90, 91)
-

งานบริการด้านบัญชีและภาษี

จำนวนรายการค้าต่อเดือนราคาค่าบริการต่อเดือนอัตราค่าบริการงานทะเบียน
1-20 รายการ2,400 บาทบริษัทเปิดใหม่ 13,000.- บาท ได้รับ
1.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม
3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง
21-30 รายการ3,000 บาทจดทะเบียนแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบ
การต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
***โทรสอบถาม ***
31-50 รายการ4,000 บาท-
ค่าตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับทุนจดทะเบียน/รายได้ต่อปี ราคาขั้นต้น เริ่มต้นที่ 6,000 บาท -
รับทำบัญชีเงินเดือน พนักงาน 1-10 คน
รับทำบัญชีเงินเดือน พนักงาน 11-20 คน
รับทำบัญชีเงินเดือน พนักงาน 21-30 คน
2,000 บาท
2,400 บาท
3,000 บาท
-

Pak Kret Accounting is an accounting services provider. The company provides the implementation of the accounting system, closing statement, conducting a comprehensive tax and accounting audit and based on the certified standards of The Federation of Accounting Professionals. The tasks are performed by a professional accountant and certified accounting auditor. The company also provides professional juristic registration services at a fair price and always willing to provide a quality consultancy for various type of business.

We are ready to provide business for SMEs, start-up and the medium size business.

Monthly Accounting ServicesAnnual Accounting ServicesRegistration
1. Receive documents at your enterprise’s locationPrepare and close the financial statements in accordance
with the accounting period of the enterprise along
with delivering to the business owner to inform the annual operating results
Company / Partnership Registration
2. Provide consultancy on the documentation and initial document preparation Provide account auditing by the certified auditorsProvide registration of amendments to the business
3. Prepare daily accounting book and general ledger including
closing the accounts, prepare an income statement,
a financial statement along with hand the documents to the business owner on a monthly basis.
Hand in the corporate income tax (P.N.D 50) to the Revenue Department Provides VAT registration service
4. Prepare and deliver all type of related monthly
business taxes such as withholding tax and VAT.
Create and submit a financial statement to the Ministry of Commerce Register all type of social security
5. Provide payroll preparation along with preparing and
arranging accounts (P.N.D 1).
Provides withholding taxes preparation and arrangement of the employee (PND 1A) -
6. Provides services for preparation and monthly social security
contributions delivery and financial withdrawal in all cases
Preparing and deliver the mid-year personal income tax (PDN 94) and personal income tax year-end-

Accounting and tax services

Number of Monthly TransactionsMonthly Service Fee Registration Fee
1-20 TransactionsPlease contract for more information.Newly opened company 13,000 Baht receive
1. VAT registration
2. Registration of employer’s social security
3. Registration of employee’s social security
21-30 TransactionsPlease contract for more information.Registration for changes in the detail of the enterprise to
the Department of Business Development
*** Call for inquiries ***
31-50 TransactionsPlease contract for more information.-
Account Audit FeeDepends on the annual registration budget or annual income./ Please call for more information.-
Payroll accounting Please contract for more information. -

ญี่ปุ่นเปลี่ยนหน้าเงินเยน ยกย่อง 3 บุคคลสำคัญ พิมพ์หน้าธนบัตรใหม่ในรอบ 20 ปี

ญี่ปุ่นประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบธนบัตรเงินเยนแบบใหม่ ยกย่อง 3 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ พิมพ์ลงบนหน้าธนบัตร 3 ชนิด พร้อมเปลี่ยนรูปแบบเหรียญ 500 เยน เผยเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติ ทำทุก 20 ปี

ธนบัตรที่จะถูกเปลี่ยนแปลงคือ ธนบัตรชนิด 1,000 เยน 5,000 เยน และธนบัตร 10,000 เยน โดยธนบัตรชุดเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2547 และจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้รูปแบบใหม่ อย่างเร็วที่สุดก็ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567

ใบหน้าของบุคคลที่ปรากฏอยู่บนหน้าธนบัตรดังกล่าว คือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 3 คน ผู้มีบทบาทสำคัญในช่วงหลังการปฏิรูปยุคเมจิ ดังนี้

ธนบัตร 1,000 เยน – ชิบาสะบุโระ คิตาซาโตะ นายแพทย์ชาวญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาแบคทีเรีย ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะผู้มีคุณูปการแก่วงการการแพทย์ โดยเฉพาะในการศึกษาเรื่องการติดเชื้อ

ธนบัตร 5,000 เยน – อุเมโกะ ทสึโดะ นักการศึกษาหญิง ผู้มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้กับผู้หญิงญี่ปุ่นในสมัยเมจิ ให้ทัดเทียมกับผู้ชาย เธอก่อตั้งวิทยาลัยสตรีขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงได้ศึกษา และวิทยาลัยดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

ธนบัตร 10,000 เยน – เออิจิ ชิบูซาวะ นักธุรกิจผู้ก่อตั้งธนาคารสมัยใหม่แห่งแรกในญี่ปุ่น และเป็นผู้นำการปฏิรูปเศรษฐกิจญี่ปุ่นในหลายด้าน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งระบอบทุนนิยมของญี่ปุ่น

เพิ่มเติม

สำรวจ 5 อันดับรัฐวิสาหกิจรายได้อู้ฟู่ ส่งเงินเข้ารัฐสูงสุด !

วันที่ 17 เมษายน 2562 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) สคร. สามารถนำส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ได้ทั้งหมด 93,354 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ตั้งเป้าไว้ 16,969 ล้านบาท หรือ 22%

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 22,842 ล้านบาท
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 12,924 ล้านบาท
3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,679 ล้านบาท
4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,500 ล้านบาท
5. ธนาคารออมสิน จำนวน 9,270 ล้านบาท

สำหรับยอดการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 5 อันดับแรก คิดเป็นจำนวนรวม 67,215 ล้านบาท หรือ 72% ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เพิ่มเติม

จัดอันดับธนาคาร 2562 แบงก์กรุงเทพ ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี !

วารสารการเงินธนาคาร จัดอันดับธนาคารแห่งปี 2562 แบงก์กรุงเทพ ยืนอันดับหนึ่ง ด้วยกำไรสุทธิ 35,329 ล้านบาท ฟากกสิกรไทย-ไทยพาณิชย์ รั้งอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 วารสารการเงินธนาคาร ได้ประกาศผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2562 หรือ Bank of the Year 2019 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ในรอบปี 2561 พบว่าในปีนี้ “ธนาคารกรุงเทพ” คือธนาคารที่คว้าแชมป์ธนาคารแห่งปี 2562 ไปครอง

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ สามารถทำกำไรสุทธิในปี 2561 ไปทั้งสิ้น 35,329.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.03% จากปี 2560 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ที่ 18.51 บาท ขณะเดียวกันยังมีเสถียรภาพและความมั่นคง จากตัวเลขตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงสุดเป็นอันดับ 1 เช่นกัน ที่ระดับ 147,588.43 ล้านบาท คิดเป็น 7.08% ของสินเชื่อรวม

โดยนโยบายของธนาคารกรุงเทพ ในปี 2562 ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างจริงใจและยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น และส่งเสริมโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พัฒนาแพลตฟอร์มด้านบริการ รวมถึงเร่งปรับปรุงการให้บริการทุกช่องทาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น พร้อมขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกด้วย

ขณะที่อันดับ 2 ได้แก่ “ธนาคารกสิกรไทย” จากรายได้รวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ 182,231.62 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 38,459.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน โดยธนาคารมีภารกิจสำคัญในการเดินหน้าขยายฐานลูกค้า สร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ พร้อมรองรับลูกค้าทั้งบนแพลตฟอร์มของธนาคารอย่าง K PLUS และบนการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น

ส่วนอันดับ 3 เป็นของ “ธนาคารไทยพาณิชย์” โดยมีกำไรสุทธิ 40,067.56 ล้านบาท ลดลง 7.15% จากปีก่อน แต่ยังคงมีสินทรัพย์รวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 3,187,339.62 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ธนาคารจะมุ่งเน้นต่อยอดโครงการ SCB Transformation และยุทธศาสตร์ตีลังกา (Going Upside Down) โดยนำขีดความสามารถใหม่ด้านดิจิทัลและด้านข้อมูลมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
วารสารการเงินการธนาคาร

เพิ่มเติม

ข้อมูลที่ตั้ง/ที่อยู่

108/119 หมู่ 5 ซอยปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 20 (ต้นสนซอย 5) ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เบอร์โทร/ไลน์/อีเมล์

Tel : 065-9415056
Line ID : acct.pakkret
Email : acct.pakkret@gmail.com