ปากเกร็ดรับทำบัญชี เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตราฐานบัญชีที่รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยนักบัญชีมืออาชีพ และนักตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  รวมทั้งรับบริการงานด้านจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยทีมงานมืออาชีพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในราคาที่ยุติธรรม เต็มใจให้คำปรึกษาพร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ สำหรับธุรกิจการหลากหลายประเภท

การจัดทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

การประกอบธุรกิจในสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างสูง   ดังนั้นในการจัดทำบัญชีทำให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินการของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ทราบว่ามีรายรับ ต้นทุน รายจ่าย และมีผลกำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด หรือกระทั่ง มีรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็น สามารถตัดทอนออกไปได้ โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวผ่านรายงานทางบัญชีซึ่งรายงานดังกล่าวสามารถสะท้อนผลประกอบการ  อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจต่อไปในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุจุดประสงค์หรือเป้าหมายของกิจการ รวมทั้งให้ทราบถึง สถานการณ์ทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนสามารถใช้รายงานดังกล่าวเพื่อควบคุมความโปร่งใสในการบริหารงานและ สามารถอ้างอิงการดำเนินการทางด้านการเงินกับหน่วยงานทางราชการ หน่วยงานทางธุรกิจการเงินด้วย

เพิ่มเติม

ทำไมจึงต้องมีการจัดทำบัญชี

เนื่องจาก พ.ร.บ. การบัญชีปี 2543 กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลา 5 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และรวมทั้ง ประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากรกำหนดให้ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม จะส่งผลให้ระวางโทษปรับตามที่กฏหมายบรรญัติ.

เพิ่มเติม

พร้อมให้บริการสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจที่เพิ่งต้น หรือธุรกิจขนาดกลาง

บริการด้านบัญชี สำหรับรายเดือนบริการด้านบัญชี สำหรับรายปีงานด้านจดทะเบียน
1. พร้อมไปรับเอกสารถึงสถานประกอบการ จัดทำและดำเนินการปิดงบการเงินตามรอบระยะบัญชีของกิจการ
พร้อมจัดส่งให้ผู้ประกอบการเพื่อให้ได้ทราบผลประกอบการรายปี
จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
2. พร้อมให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและการจัดทำเอกสารเบื้องต้นตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจดทะเบียนแก้ไขรายละเอียด่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. พร้อมจัดทำ บันทักบัญชี บันทึกสมุดรายวัน
และบัญชีแยกประเภท รวมทั้ง ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบกำไรขาดทุน
งบแสดงฐานะการเงิน พร้อมส่งให้ผู้ประกอบการเป็นรายเดือน
ดำเนินการจัดส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ต่อกรมสรรพากรบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. จัดทำและจัดส่ง ภาษีรายเดือนทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
ดำเนินการจัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช3)ขึ้นทะเบียนประกันสังคมทุกประเภท
5. บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน
พร้อมจัดทำและจัดบัญชี (ภ.ง.ด. 1)
บริการจัดทำและจัดส่ง ภาษี ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด. 1ก)-
6. บริการจัดทำและจัดส่ง เงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
เบิกเงินทดแทนในทุกกรณี
บริการจัดทำและจัดส่งยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี ภ.ง.ด. 94
และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภ.ง.ด.90, 91)
-

งานบริการด้านบัญชีและภาษี

จำนวนรายการค้าต่อเดือนราคาค่าบริการต่อเดือนอัตราค่าบริการงานทะเบียน
1-20 รายการ2,400 บาทบริษัทเปิดใหม่ 13,000.- บาท ได้รับ
1.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม
3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง
21-30 รายการ3,000 บาทจดทะเบียนแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบ
การต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
***โทรสอบถาม ***
31-50 รายการ4,000 บาท-
ค่าตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับทุนจดทะเบียน/รายได้ต่อปี ราคาขั้นต้น เริ่มต้นที่ 6,000 บาท -
รับทำบัญชีเงินเดือน พนักงาน 1-10 คน
รับทำบัญชีเงินเดือน พนักงาน 11-20 คน
รับทำบัญชีเงินเดือน พนักงาน 21-30 คน
2,000 บาท
2,400 บาท
3,000 บาท
-

Pak Kret Accounting is an accounting services provider. The company provides the implementation of the accounting system, closing statement, conducting a comprehensive tax and accounting audit and based on the certified standards of The Federation of Accounting Professionals. The tasks are performed by a professional accountant and certified accounting auditor. The company also provides professional juristic registration services at a fair price and always willing to provide a quality consultancy for various type of business.

We are ready to provide business for SMEs, start-up and the medium size business.

Monthly Accounting ServicesAnnual Accounting ServicesRegistration
1. Receive documents at your enterprise’s locationPrepare and close the financial statements in accordance
with the accounting period of the enterprise along
with delivering to the business owner to inform the annual operating results
Company / Partnership Registration
2. Provide consultancy on the documentation and initial document preparation Provide account auditing by the certified auditorsProvide registration of amendments to the business
3. Prepare daily accounting book and general ledger including
closing the accounts, prepare an income statement,
a financial statement along with hand the documents to the business owner on a monthly basis.
Hand in the corporate income tax (P.N.D 50) to the Revenue Department Provides VAT registration service
4. Prepare and deliver all type of related monthly
business taxes such as withholding tax and VAT.
Create and submit a financial statement to the Ministry of Commerce Register all type of social security
5. Provide payroll preparation along with preparing and
arranging accounts (P.N.D 1).
Provides withholding taxes preparation and arrangement of the employee (PND 1A) -
6. Provides services for preparation and monthly social security
contributions delivery and financial withdrawal in all cases
Preparing and deliver the mid-year personal income tax (PDN 94) and personal income tax year-end-

Accounting and tax services

Number of Monthly TransactionsMonthly Service Fee Registration Fee
1-20 TransactionsPlease contract for more information.Newly opened company 13,000 Baht receive
1. VAT registration
2. Registration of employer’s social security
3. Registration of employee’s social security
21-30 TransactionsPlease contract for more information.Registration for changes in the detail of the enterprise to
the Department of Business Development
*** Call for inquiries ***
31-50 TransactionsPlease contract for more information.-
Account Audit FeeDepends on the annual registration budget or annual income./ Please call for more information.-
Payroll accounting Please contract for more information. -

ดาวรุ่งและดาวร่วงปี 2563

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจอาชีพดาวรุ่ง และ ดาวร่วง ในปี 2563 จากการประเมินตามปัจจัย ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ ความมั่นคงและยั่งยืน และ ระดับรายได้ และ จำนวนคู่แข่งแรงงาน มีผลออกมาดังนี้ ส่วนอันดับธุรกิจที่ยังเป็นดาวรุ่ง คือ
1. ธุรกิจแพลตฟอร์ม
2. ธุรกิจ e-commerce ทำการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์
3. ธุรกิจเทคโนโลยี ผู้ให้บริการโครงข่าย
4. ธุรกิจเกมส์ พัฒนา application
5. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
6. ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
7. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
8. ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม
9. ธุรกิจบน Street food
10. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
11. ธุรกิจด้าน fintech และชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี
12. ธุรกิจพลังงาน
13. ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
14. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/บัญชี
15. ธุรกิจความเชื่อ
16. ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านท่องเที่ยว
17. ธุรกิจโฮสเทล
18. ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุง

อันดับธุรกิจที่เสี่ยงเป็นดาวร่วง คือ
1. ธุรกิจเช่าหนังสือ
2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร
3. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร
5. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานเยอะและขายในประเทศ
6. ธุรกิจหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่ไม่ปรับตัว
7. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
8. ธุรกิจคนกลาง
9. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ เช่น Memory Cards / DVDs / CDs เป็นต้น
10. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซด์ ใช้แรงงานเยอะ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น
11. ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน
12. ธุรกิจร้านถ่ายรูป

เพิ่มเติม

จากการระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV)

 

จากการระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงขณะนี้ที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศจีนยังคงเพิ่มขึ้น มีผู้เสียชีวิต และพบผู้ติดเชื้อในอีกหลายประเทศในเอเชียซึ่งรวมถึงไทย และสหรัฐฯ ส่งผลตามมาให้ทางการจีนประกาศปิดการคมนาคมในเมืองอู่ฮั่นและอีกหลายเมืองในวันที่ 23 มกราคม 2563 เพื่อควบคุมสถานการณ์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลจากการปิดท่าอากาศยานในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเทศกาลตรุษจีน 1 วัน อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 3.55-3.58 แสนคน จากเดิมที่คาดไว้ที่ประมาณ 3.66 แสนคน

สำหรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน ต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยทั้งปี 2563 เบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินสถานการณ์เป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 การระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) อยู่ในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน จากการที่ทางการจีนออกมาตรการขั้นสูงเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และไม่มีการแพร่ระบาดในไทยและประเทศอื่นๆ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะจากเมืองอู่ฮั่น แต่น่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยและการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เป็นตลาดเป้าหมายของไทย ทำให้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 2563 น่าจะมีประมาณ 11.10-11.30 ล้านคน โดยกรอบล่างของประมาณการน่าจะสามารถรองรับได้

กรณีที่ 2 การระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ขยายเวลาเป็นประมาณ 1-3 เดือน โดยทางการจีนอาจต้องใช้ระยะเวลาควบคุมสถานการณ์นานขึ้น กรณีนี้แม้ไม่พบการระบาดในไทยและประเทศอื่นๆ แต่อาจกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจจีน กำลังซื้อของประชาชนชาวจีน มีผลต่อบรรยากาศและความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน อีกทั้งนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนอาจเปลี่ยนจุดหมายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยหรือไม่มีข่าวเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 2563 อาจลดลงเหลือประมาณ 10.94-10.77 ล้านคน หรือหดตัวประมาณ 0.5%-2.0%

โดยรวม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน น่าจะยังส่งผลจำกัดต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ครั้งนี้ทางการจีนมีระบบการจัดการที่รวดเร็วและเข้มข้น ประกอบกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น และการสื่อสารที่ทั่วถึงทำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยอาจจะยังไม่ยกระดับเท่ากับกรณีการแพร่ระบาดของโรค SARS ที่เกิดขึ้นนาน 6 เดือนจนส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติเที่ยวไทยหดตัวลงในปี 2546 อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จะติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อไป

เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ข้อมูลที่ตั้ง/ที่อยู่

108/119 หมู่ 5 ซอยปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 20 (ต้นสนซอย 5) ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เบอร์โทร/ไลน์/อีเมล์

Tel : 065-9415056
Line ID : acct.pakkret
Email : acct.pakkret@gmail.com